• Biến là một chuỗi ký tự mà chúng ta có thể gán giá trị cho chúng. Giá trị được gán có thể là một số, văn bản, hoặc bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Shell cho phép bạn tạo ra biến, gán giá trị, và xóa chúng. Quy tắc đặt tên biến trong Linux Tên biến cần ...
  • Shell là gì ? Shell là môi trường trong Unix/Linux mà chúng ta có thể chạy các lệnh, chương trình và Shell script. Shell cung cấp cho bạn một giao diện trong hệ thống Unix. Nó nhận lệnh từ bạn sau đó diễn dịch rồi chuyển tới nhân và có thể in kết quả xử lý ...

Vps

Kiến thức quản trị vps server
Tải thêm