Thay đổi port ssh của vps server

Bài viết này thuộc phần 2 / 3 trong series Bảo mật VPS.

Trên Linux Server, kết nối SSH mặc định sử dụng port 22. Do đó để tăng tính bảo mật và hạn chế bị nhòm ngó chúng ta nên thay đổi port SSH càng sớm càng tốt

Login vào VPS sử dụng quyền root, nếu như sử dụng tài khoản user thì các câu lệnh sẽ phải thêm sudo vào đằng trước trước

Vì chúng ta sẽ sửa file sshd_config nên backup nó trước cái đã:

sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak

Mở file sshd_config

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

Tìm kiếm dòng #Port 22, bỏ dấu # ở đầu và thay bằng port bạn muốn dùng miễn là nó không trùng với các port của dịch vụ khác, ví dụ: 24890, 8888,....

Port 8888

Danh sách các port TCP và UDP có thể được dùng trên linux

Mở port nếu dùng firewall

Xem thêm: cách sử dụng tường lửa trên VPS

Kiểm tra xem Port 8888 đã có dang danh sách Firewalld chưa

firewall-cmd --list-all

Nếu chưa có, mở port 8888 cho SSH:

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8888/tcp 

Cập nhật lại firewall

sudo firewall-cmd --reload

Khởi động lại dịch vụ SSH

sudo systemctl restart sshd.service

 

Chú ý! Nếu xảy ra lỗi, bạn có thể restart server rồi đăng nhập console để xử lý.

XEM TIẾP BÀI CÙNG SERIES

Vô hiệu hóa đăng nhập RootTạo và sử dụng SSH key bằng PuTTYgen và OpenSSH
loading...

Viết nhận xét