Các câu lệnh SSH cơ bản nên nắm vững

Tổng hợp những câu lênh SSH cơ bản được sử dụng nhiều nhất. Bạn nên nhớ cách sử dụng các câu lệnh  này  để thuân tiện trong việc quản trị VPS

Các bạn có thể tạo 1 máy ảo VirualBoxcài đặt CentOS 7 vào đó để test các câu lệnh trước khi gõ trực tiếp lên vps server

Lệnh liên quan đến hệ thống

Thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh

exit

Khởi động lại hệ thống

reboot

Tắt máy

poweroff

Gắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính

mount

Nhả ra sau khi gắn mount

unmount

Lệnh xem thông tin

Xem thông số  CPU

cat /proc/cpuinfo

Bộ nhớ và trang đổi thông tin

cat /proc/meminfo

Xem thông tin mainboard

lspci

Xem phiên bản nhân hệ thống

uname -r

Xem phiên bản đã cài đặt

gcc -v

Xem tất cả các kết nối

netstat

Xem lịch sử login vào hệ thống

last

Xem dung lượng phân vùng ổ đĩa cứng

df -h

Xem dung lượng sử dụng bộ nhớ đang sử dụng

free -m

Lệnh thao tác trên tập tin

Lấy danh sách tất cả các file và thư mục trong thư mục hiện tại

ls

Xem đường dẫn tới thư mục hiện tại

pwd

Thay đổi thư mục làm việc đến một thư mục mới

cd [folder_name]

Tạo thư mục mới

mkdir [folder_name]

Xoá thư mục rỗng

rmdir [folder_name]

Copy một hay nhiều tập tin đến thư mục mới

cp [file_name] [new_file_name]

Đổi tên hay di chuyển tập tin, thư mục

mv [file_name] [new_file_name]

Xóa tập tin, thư mục

rm [file_name]

Đếm số dòng, số kí tự... trong tập tin

wc [file_name]

Tạo một tập tin

touch [file_name]

Xem nội dung tập tin

cat [file_name]

Chỉ xem 10 dòng cuối của tập tin

tail [file_name]

Xem và chỉnh sửa tập tin với vi

vi [file_name]

Nén thư mục, tập tin với zip

zip -r [folder_name.zip] [folder_target]

Giải nén bằng unzip

unzip [file_name.zip]

Tải file

wget [link]

Lệnh khi làm việc trên terminal

Xoá trắng cửa sổ dòng lệnh

clear

Xem thời gian hệ thống

date

Xem lịch hệ thống

cal

Chú ý: Hệ điều hành Linux phân biệt chữ hoa và chữ thường, do đó bạn cần chú ý đến tên file hay thư mục khi sử dụng

loading...

Viết nhận xét